Aszf

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) általános jelleggel szabályozzák a NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28-. 5. em., cégjegyzékszám: 01-09-337087) mint Megbízott és a szerződő partnere, mint Megbízó közötti jogviszonyt. Amennyiben a Megbízott és Megbízó között létrejött egyedi szerződés (továbbiakban: Szerződés) és a jelen ÁSZF rendelkezései egymástól eltérnek, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.

 1. Felelősség korlátozása
 2. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben magatartása sérti a Szerződés rendelkezéseit, illetve a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket, és ezáltal Megbízottat ért kár vagy egyéb hátrányos következmény éri, köteles a Megbízottat ért kárt megtéríteni, illetve Megbízottat mentesíteni a hátrányos következmény alól. Megbízó köteles továbbá mentesíteni Megbízottat a kár összegének megfizetése alól abban az esetben, amennyiben harmadik személyt Megbízó magatartása következtében kár éri, és harmadik személy ennek következtében Megbízottal szemben érvényesít igényt.
 3. Megbízott nem tartozik továbbá felelősséggel olyan Megbízót vagy egyéb harmadik személyt ért kárért vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, amely hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior). Ilyen vis maior eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan: háború, természeti katasztrófa, időjárási események, egyéb politikai események, sztrájk, kormányzati intézkedések. Nem felelős Megbízott a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a vis maior események alvállalkozóit, teljesítési segédjeit vagy egyéb közreműködő személyeket hátráltatják vagy akadályozzák.
 4. Megbízó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Megbízott vezető tisztségviselőjével szemben a Szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Jelen pontban foglaltak felhatalmazzák Megbízott vezető tisztségviselőjét, hogy ezen korlátozásra közvetlenül hivatkozzon.
 5. Bizalmas információ védelme és szellemi alkotások
 6. A Felek tudomásul veszik és egyetértésüket fejezik ki a tekintetben, hogy – a szerződés teljesítése érdekében – bizalmasnak minősülő információt osztanak meg egymással. Ezen információ védelme érdekében és az információ megosztására vonatkozó megállapodásukra tekintettel, Felek az alábbi megállapodást kötik meg:
 7. A Szerződés hatálya alatt megszerezett információ különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi:

 

Technikai és üzleti információ tulajdonjog tárgyát képező ötletekhez, szabadalmaztatható ötletekhez és/vagy üzleti titokhoz, létező és/vagy tervezett termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, kutatás és fejlesztéshez, gyártáshoz, költségekhez, profit és margin információkhoz, pénzügyekhez és pénzügyi előrejelzésekhez, vásárlókhoz, ügyfelekhez, marketinghez, jelenlegi vagy jövőbeli üzleti tervekhez és modellekhez kapcsolódóan, függetlenül attól, hogy ezen információ „Bizalmas Információ” jelzéssel van ellátva annak közlésekor.

 1. Felek a Bizalmas Információt a szerződés teljesítése céljából. A Bizalmas Információ más jellegű használata – a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül – súlyos szerződésszegésnek minősül.
 2. A bizalmas információ védelmére vonatkozó rendelkezéseinek megszegése esetén a vétlen fél nem tehető felelőssé a kártérítési vagy szavatossági igényekért.
 3. Felek megállapodnak, hogy minden, a Szerződéssel kapcsolatban szerzett információt bizalmasan kezelnek, és azokat harmadik személy részére a másik szerződő fél előzetes beleegyezése nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Jelen pontban foglaltak nem érintik Megbízott azon jogát, hogy alvállalkozóit a szerződéses teljesítéshez szükséges információval ellátsa.
 4. Felek megállapodnak, hogy nem jogosultak a másik fél nevének, kereskedelmi nevének vagy logojának nyilvános közlés céljából történő használatára, kivéve a másik fél előzetes hozzájárulása esetén, valamint abban az esetben, amennyiben a Szerződés erről máskép rendelkezik.
 5. Felek nem jogosultak olyan intézkedésre vagy cselekményre, illetve nem vehetnek részt hallgatólagosan olyan cselekményben, amely a másik fél szellemi tulajdon körébe tartozó jogát, tulajdonjogát vagy más jogát sérti.
 • A Szerződés átruházása
 1. Megbízó nem jogosult a Szerződés, vagy az abból ered jogai, igényei, valamint a Szerződéshez kapcsolódó követelések, kamatok és kötelezettségek részleges vagy teljes átruházására bármely harmadik személy részére Megbízott kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában.
 2. Az ÁSZF módosítása
 3. A jelen ÁSZF-et a Megbízott saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
 4. a) a Megbízott körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
 5. b) a technológia lényeges változása;
 6. c) jogszabályváltozás;
 7. d) a Megbízott működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 8. Az ÁSZF módosítása a Megbízott által üzemeltetett www.nilsimedia.hu oldalon történő közzététellel válik hatályossá.
 9. Amennyiben Megbízó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Megbízónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megbízó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Megbízó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Megbízó jogosult a Megbízottal fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 1. Vegyes rendelkezések

 

 1. Bármelyik Fél által elkövetett késedelem, kötelezettség elhanyagolása vagy teljesítésének elmulasztása a szerződés bármely rendelkezésének teljesítése során nem tekinthető az érintett fél által jogról történő lemondásnak, illetve az őt megillető bármely jog korlátozásának. Továbbá a lemondó nyilatkozat kizárólag akkor hatályosul, hogyha írásban teszik meg, valamint hogyha egy későbbi szerződésszegés esetén lemondó nyilatkozatnak minősül.
 2. Felek kötelesek egymást tájékoztatni ésszerű időn belül minden érdekkörükben felmerülő olyan eseményről, fejleményről vagy zavarról, amely kihatással lehet a Szerződés teljesítésére.
 3. A Felek a másik fél részére kizárólag olya adatot vagy tartalmat adhatnak át a Szerződés teljesítése közben, amely kapcsolódik a Szerződés tárgyához. A jelen rendelkezés megsértése bármely fél által súlyos szerződésszegésnek minősül.
 4. A Szerződés egy vagy több rendelkezésének bármely okból bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát.
 5. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést – nem érintve a Szerződésben meghatározott dokumentumok alkalmazhatóságát – a közöttük fennálló jogviszony teljes körű szabályozásának tekintik.
 6. A Szerződés rendelkezéseinek értelmezése kapcsán Megbízó és Megbízott között fennálló vita esetén Megbízott értelmezését kell elfogadni.
 7. A Szerződésre és az abból eredő szerződésen kívüli kötelezettségekre a magyar jog az irányadó. A Felek megállapodnak Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságában. A Felek megállapodnak, hogy a teljesítés helyének Megbízott székhelyét tekintik.
 8. A Felek Szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy jogosultak eljárni az adott Fél képviseltében a Szerződés aláírása körében.